De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Het “Kerkgenootschap Evangelische Gemeente Zutphen” is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 806369747. De Belastingdienst stelt eisen hieraan. Deze pagina heeft als doel aan te tonen dat het kerkgenootschap voldoet aan de ANBI criteria en geeft transparantie met betrekking tot het financiële reilen en zeilen van de EGZ.

1. Beleidsplan Evangelische Gemeente Zutphen 2022-2026
In dit beleidsplan wordt beschreven wat de doelstellingen en werkzaamheden van de Evangelische Gemeente Zutphen (verder te noemen EGZ) zijn.

Visie en doelstelling
De EGZ wil een christelijke gemeente zijn in Zutphen en verwoordt dat zo: ‘wij zijn een groep mensen die Jezus willen volgen. Jezus had een fantastische boodschap. Een boodschap die een mensenleven totaal kan veranderen. Omdat we behoren tot een Koninkrijk waar Jezus regeert (in onze harten), wil de gemeente de kenmerken van dat Koninkrijk uitdragen zowel naar elkaar, als leden van de gemeente, als naar onze medemensen in de wijk en de stad. Dat doen we niet primair om ‘zieltjes te winnen’, maar om zichtbaar te maken dat de sfeer van het Koninkrijk van God zo anders is dan de sfeer in de maatschappij.’

De EGZ bestaat in 2023 40 jaar en heeft circa 100 volwassen leden en zo’n 60 bezoekers (geen lid, wel betrokken). We komen zondags samen in de Emmanuelkerk. Daarnaast zijn er door de weeks diverse activiteiten voor de leden, bezoekers en de wijk waarin de kerk staat. De EGZ wil de mensen helpen om het Christen-zijn vorm te geven in het leven van alledag, met diverse diaconale en praktische activiteiten voor de wijk en de stad om de mensen tot steun te zijn en een relevante bijdrage te leveren aan de samenleving in Zutphen. Door de activiteiten van WelKóm strekken ze zich uit naar mensen die eenzaam zijn of verstrikt zijn geraakt in allerlei problemen. De slogan is: ‘no saint without a past, no sinner without a future’.

De EGZ is een kerkgenootschap, waarbij het bestuur bestaat uit een oudstenraad (van 2-4 oudsten) en een dagelijks bestuur (van 3-5 bestuurders). Dit zijn allen onbezoldigde vrijwilligers die aangesteld worden op aanbeveling vanuit de gemeente voor een periode van maximaal tweemaal drie jaar. Het bestuur laat zich bijstaan door een betaalde medewerker (36 uur) voor het vormgeven van diverse activiteiten, zoals de WelKóm activiteiten, pastoraat en diaconaat. Alle overige taken in de gemeenten worden vormgegeven door vrijwilligers.
Er wordt samengewerkt met andere kerken, hulpverleningsinstanties en met de burgerlijke gemeente.

Overzicht van de activiteiten

AlphacursusOndersteuning zending en hulpverlening
WelKóm creatiefWelKóm op de Koffie
Samenkomsten op zondagGebedswerk
KindersamenkomstenPastoraat: binnen en buiten de kerk
Tienerwerk en Jong volwassenenDiaconie
GemeentekringenWelKóm aan Tafel (sociaal restaurant)
Kringloopwinkel TwinkeltjeWelKóm boodschappen (uitdelen levensmiddelen)
Bijbelstudie avondenBijbellezen in de EGZ
Vluchtelingenwerk

2. Jaarverslag EGZ 2022-2023
Het jaarverslag EGZ geeft een kort verslag van de activiteiten over het afgelopen boekjaar om de doelen uit het beleidsplan te realiseren. In de tweede helft van 2022 werd de invloed van de energiecrisis zichtbaar. Wij merken dat meer mensen het financieel moeilijk hebben, er wordt steeds meer een beroep gedaan op WelKóm boodschappen (uitdelen van levensmiddelen). In de eerste helft van 2023 is WelKóm op de koffie met een extra ochtend uitgebreid naar vijf ochtenden per week. Ook werd 1x per week een gratis lunch aangeboden. Deze extra activiteiten zijn gesubsidieerd door de gemeente Zutphen in het kader van het project “Warme kamers”.

 • Kringloopwinkel Twinkeltje: De winkel is 2 middagen per week open en 1 ochtend voor het brengen van goederen en inruimen. Er is door de lage prijzen veel belangstelling voor de spullen die worden aangeboden.
 • WelKóm aan Tafel: 1x per twee weken is er op woensdag een warme maaltijd, waaraan iedereen (na opgave) kan deelnemen.
 • WelKóm op de koffie: wekelijks bezoeken circa 100 mensen de koffie-inloop op maandag- tot en met vrijdagmorgen. Dit geeft een daginvulling en gezelligheid / contact.
 • WelKóm boodschappen: in 2023 was het mede dankzij hulp van middenstanders en de Rotary mogelijk om elke week ongeveer 20 gezinnen en 30 alleenstaanden te helpen met tassen met boodschappen.
 • WelKóm creatief: elke woensdagmiddag komt een groep bezoekers bij elkaar om samen te knutselen, te bakken of anderszins creatief bezig te zijn.
 • Jeugdwerk: In de leeftijdscategorie 13-18+ zijn twee groepen actief, de twee-wekelijkse ontmoetingen zijn over het algemeen bij de jeugdleiders thuis.
 • Pastoraat: wekelijks/twee wekelijks zijn er met diverse gemeenteleden en bezoekers (van de samenkomsten en/of de WelKóm activiteiten) pastorale gesprekken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: verwerking van rouw, verwerking van scheiding, omgaan met dagelijkse problematiek, zorgen over kinderen, zorgen over gezondheid en financiën, angsten, depressie en verslavingen. Er is zeer veel nood onder de mensen.
 • Diaconie: helpt praktisch / financieel bij crisis situaties of andere omstandigheden waarbij hulp is gewenst, zoals ziekte, verhuizingen.

 3. Financiële verantwoording EGZ

 • Het begrotingsjaar van de EGZ loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de baten en lasten van de EGZ van de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar. Dit overzicht komt volledig overeen met het in het beleidsplan beschreven beleid en de in het jaarverslag beschreven activiteiten van het afgelopen jaar.
 • De inkomsten van de EGZ bestaan normaal voor ruim 80 % uit giften van gemeenteleden en bezoekers. De overige inkomsten bestaan de verkoop tweedehandsartikelen uit het eigen Twinkeltje (circa 10 % van de inkomsten) en er zijn nog enkele kleinere posten, zoals  verhuur van ruimten in ons kerkgebouw. Dit jaar waren er een aantal grote externe giften en subsidies (in totaal circa 25 % van de inkomsten), deze zijn geoormerkt voor het WelKóm werk. Dit geld is niet volledig uitgegeven en is in de jaarrekening opgenomen als reservering voor toekomstige uitgaven voor het WelKóm werk, met name het uitdelen van boodschappen.
 • De uitgaven worden voor een groot deel besteed aan huisvesting (huur en gas, water en licht), activiteiten, Twinkeltje, onderwijsmateriaal, onkostenvergoedingen voor sprekers, levensmiddelen om uit te delen, giften voor externe projecten (zending en hulpverlening). De energiekosten zijn dit jaar sterk gestegen. Daarnaast zit een deel in de kosten voor personeel, het salaris van onze betaalde medewerker. Zijn taken zijn om pastorale zorg te verlenen aan mensen binnen en buiten de gemeente, om coördinator en gastheer te zijn voor diverse WelKóm activiteiten en die te leiden en te organiseren.

In onderstaand formulier kan gebladerd worden met de pijltjestoetsen onderaan.

ANBI-formulier-EGZ-2024