De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Het “Kerkgenootschap Evangelische Gemeente Zutphen” is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 806369747. De Belastingdienst stelt eisen hieraan. Deze pagina heeft als doel aan te tonen dat het kerkgenootschap voldoet aan de ANBI criteria en geeft transparantie met betrekking tot het financiële reilen en zeilen van de EGZ.

1. Beleidsplan Evangelische Gemeente Zutphen 2018-2021
In dit beleidsplan wordt beschreven wat de doelstellingen en werkzaamheden van de Evangelische Gemeente Zutphen (verder te noemen EGZ) zijn.

Visie en doelstelling
De EGZ wil een christelijke gemeente zijn in Zutphen en verwoordt dat zo: ‘wij zijn een groep mensen die Jezus willen volgen. Jezus had een fantastische boodschap. Een boodschap die een mensenleven totaal kan veranderen. Omdat we behoren tot een Koninkrijk waar Jezus regeert (in onze harten), wil de gemeente de kenmerken van dat Koninkrijk uitdragen zowel naar elkaar, als leden van de gemeente, als naar onze medemensen in de wijk en de stad. Dat doen we niet primair om ‘zieltjes te winnen’, maar om zichtbaar te maken dat de sfeer van het Koninkrijk van God zo anders is dan de sfeer in de maatschappij.’

De EGZ bestaat ruim 30 jaar en heeft circa 100 volwassen leden en zo’n 100 andere bezoekers (geen lid, wel betrokken, en kinderen). We komen zondags samen in de Emmanuelkerk. Daarnaast zijn er door de weeks diverse activiteiten voor de leden, bezoekers en de wijk waarin de kerk staat. De EGZ wil de mensen helpen om het Christen-zijn vorm te geven in het leven van alledag, met diverse diaconale en praktische activiteiten voor de wijk en de stad om de mensen tot steun te zijn en een relevante bijdrage te leveren aan de samenleving in Zutphen. Door de activiteiten van WelKom strekken ze zich uit naar mensen die eenzaam zijn of verstrikt zijn geraakt in allerlei problemen. De slogan is: ‘no saint without a past, no sinner without a future’.

De EGZ is een kerkgenootschap, waarbij het bestuur bestaat uit een oudstenraad (van 2-4 oudsten) en een dagelijks bestuur (van 3-4 bestuurders). Dit zijn allen onbezoldigde vrijwilligers die aangesteld worden op aanbeveling vanuit de gemeente voor een periode van maximaal tweemaal drie jaar. Het bestuur laat zich bijstaan door twee betaalde medewerkers, een gemeentewerker met een dienstverband van 36 uur en een tweede werker voor 8 uur (begeleiding Welkom werk en Twinkeltje). Dit laatste contract is medio 2019 omgezet naar 4 uur en eind 2019 stop gezet. De gemeentewerker houdt zich bezig met het vormgeven van diverse activiteiten, zoals de WelKom activiteiten, pastoraat en diaconaat. Alle overige taken in de gemeenten worden vormgegeven door vrijwilligers.
Er wordt in Zutphen samengewerkt met andere kerken, stichtingen, hulpverlening en met de burgerlijke gemeente.

Overzicht van de activiteiten

AlphacursusZending
Voedsel uitdelenWelKom op de Koffie
Samenkomsten op zondagGebedswerk
KindersamenkomstenPastoraat: binnen en buiten de kerk
Tienerwerk en Jong volwassenenDiaconie
Gemeentekringen en themakringenWelKom aan Tafel
Kringloopwinkel TwinkeltjeSchitteravonden voor vrouwen
Praktische hulp biedenBijbellezen in de EGZ
JeugddienstWelKom Creatief
Marriage CourseDiscipelschapscursus
Gemeente OnderwijsavondenVluchtelingenwerk

Plannen voor 2018-2021
Er wordt regelmatig nagedacht over hoe de EGZ de wijk en stad voor de nabije toekomst tot dienst kan zijn. Daartoe is onder meer een studie uitgevoerd door een afstudeerteam van de opleiding pastoraal werk van de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE).

Feiten rond het missionaire vraagstuk voor de toekomst zijn:

 • Een in sociale zin complexe wijk.
 • Een verwachte groeiende problematiek op het gebied van formele en informele zorg op grond van overheidsontwikkelingen.
 • Deze ontwikkelingen zullen hun weerslag hebben binnen de gemeente zelf en op het missionaire/diaconale werk.
 • Een forse groei van de missionaire/diaconale activiteiten van de gemeente als direct gevolg van het sluiten van 2 andere voorzieningen voor deze doelgroepen. Mogelijk zullen verdere bezuinigingen ook hun weerslag hebben.
 • Een terughoudende reactie van gemeenteleden bij deelname aan activiteiten.
 • Een focus op 2 doelgroepen, te weten (ex)verslaafden en (ex)psychiatrische patiënten Daarnaast 1 activiteit (maaltijden op maandag- en woensdagavond) gericht op alleengaanden.
 • Een gepassioneerd en gedreven missionair/diaconaal werker met veel ideeën en passie voor mensen aan de rand van de samenleving.
 • Er is steeds meer contact ontstaan met vluchtelingen uit het AZC: deelname aan de gemeente-activiteiten, vertaallessen, maatjes zijn, integratiehulp.

Al deze ontwikkelingen worden meegenomen in het beleid voor de komende jaren.

2. Jaarverslag EGZ 2018-2019
Het jaarverslag EGZ geeft een kort verslag van de activiteiten over het afgelopen boekjaar om de doelen uit het beleidsplan te realiseren.

 • Kringloopwinkel Twinkeltje: In februari 2015 begonnen met een enthousiaste club mensen. Er wordt veel verkocht. De ruimte is voor de hele week gehuurd maar we zijn door gebrek aan vrijwilligers 3-4 dagdelen open. Het Twinkeltje beantwoordt volledig aan het doel. Mensen uit de wijk komen en vragen ook of ze bepaalde dingen kunnen krijgen. Mensen uit de WelKom groep en asielzoekers werken mee aan deze activiteit, hetgeen helpt bij hun (re-)integratie.  
 • WelKom aan Tafel: elke maandag- en woensdagavond komt een groep van ongeveer 25 alleenstaanden aan tafel tegen een lage vergoeding genieten van een 3 gangen menu en gezelligheid.
 • WelKom op de koffie: wekelijks bezoeken rond de 100 mensen de koffie-inloop op dinsdag tot en met vrijdagmorgen. Een daginvulling en gezelligheid of om wat voedsel mee te nemen. De samenwerking met 2 lokale partijen maakt het mogelijk om elke week ongeveer 20 gezinnen en 10 alleenstaanden bij te staan met een tas vol boodschappen.
 • Re-integratie trajecten: door mee te helpen met de activiteiten (WelKom, Twinkeltje et cetera) werken gemiddeld 2 mensen aan hun re-integratie in de maatschappij, mede via het MeeDoen project van Het Plein (gemeente Zutphen).
 • WelKom creatief: elke woensdagmiddag ontmoet een groep bezoekers elkaar om onder leiding van een aantal vrijwilligers samen te knutselen, te bakken of anderszins creatief bezig te zijn.
 • Jeugdwerk: De leeftijdscategorie is van 13-18+, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen. De tweewekelijkse ontmoetingen zijn over het algemeen bij de jeugdleiders thuis. Groepen hebben soms een interkerkelijk karakter.
 • Pastoraat: wekelijks/twee wekelijks zijn er met diverse gemeenteleden en bezoekers (van de samenkomsten en/of de WelKom activiteiten) pastorale gesprekken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: verwerking van rouw, verwerking van scheiding, omgaan met dagelijkse problematiek, zorgen over kinderen, zorgen over gezondheid, angsten, depressie en verslavingen. Er is zeer veel nood onder de mensen.
 • Diaconie: biedt praktische en financiële hulp, bij crisis situaties, schuldhulpverlening, uitdelen van kerstpakketten, bemiddelen bij praktische hulp (klussen in huis en in de tuin).
 • Praktische hulp in de wijk: op bescheiden schaal wordt ook hulp verleend aan mensen buiten de gemeente, zoals met opruimen, ondersteuning.

3. Financiële verantwoording EGZ
Het begrotingsjaar van de EGZ loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de baten en lasten van de EGZ van de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar. Dit overzicht komt volledig overeen met het in het beleidsplan beschreven beleid en de in het jaarverslag beschreven activiteiten van het afgelopen jaar.

De inkomsten van de EGZ bestonden in 2018 – 2019 voor het grootste deel uit giften van gemeenteleden en bezoekers (circa 60 %) en daarnaast uit subsidies voor het Welkom werk (circa 25 %). De overige inkomsten bestaan uit verhuur van de benedenruimte in ons kerkgebouw (aan de eigen gemeenteleden) en verkoop van tweedehandsartikelen uit de eigen kringloopwinkel Twinkeltje.

De uitgaven worden voor een groot deel besteed aan huisvesting (huur en gas, water en licht), activiteiten, Twinkeltje, onderwijsmateriaal, onkostenvergoedingen voor sprekers, maaltijden voor daklozen, giften voor projecten van zendelingen buiten Nederland (Albanië). Daarnaast zit een deel in de kosten in de salarissen van onze (parttime) betaalde medewerkers. Hun taken zijn om pastorale zorg te verlenen aan mensen binnen en buiten de gemeente, om coördinator en gastheer te zijn voor diverse WelKom activiteiten en dit te leiden en te organiseren, zoals WelKom aan tafel en WelKom op de koffie.

4. Staat van baten en lasten en begroting