De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Het kinderwerk, crèche en zondagsschool, is een onderdeel van de Evangelische Gemeente Zutphen. Daarom onderschrijven wij de visie van de gemeente maar dan gericht op de kinderen.

Visie
De tijd bij de crèche en de zondagsschool moet voor de kinderen een feest zijn waar ze een geestelijke basis meekrijgen, waarmee ze –op Gods tijd- een keuze mogen maken om Jezus te volgen. Kinderen die al die keus hebben gemaakt hebben willen we verder helpen te groeien in hun geloof en dit toepasbaar te maken in hun leven. We streven naar een goede verhouding van Bijbelonderwijs en ontmoeting. Naast het samen Bijbellezen en erover praten is het goed om elkaar te ontmoeten in muziek en spel. Belangrijke Bijbelverzen zijn:
Marcus 10:14 en 15 (NBV): Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.
Jeremia 29:11-13 (NBV): Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Indeling en invulling
We werken in 4 verschillende groepen:

  • Crèche, ‘de Ukkies’, 0 tot en met 2 jaar.
  • ‘de Keitjes’, 3 tot en met 5 jaar.
  • ‘de Kanjers’, 6 tot en met 9 jaar.
  • ‘de Helden’, 10 tot en met 12 jaar.

Elke groep  heeft zijn eigen ruimte en groepsleiding. De groepsleiding streeft er naar een veilige en gezellige sfeer te creëren waarbij de kinderen zich geborgen weten. Naast het Bijbelverhaal of geestelijk programma is er een verwerkingsmoment waarbij de kinderen creatief of praktisch aan de slag gaan met datgene wat ze gehoord en geleerd hebben. Vóór de kinderen naar hun eigen ruimte gaan is er het ‘kindermoment’.

Kinderwerkers
Voor alle kinderwerkers geldt dat zij wedergeboren christenen zijn die God willen dienen door mee te helpen in de kinderdienst en zo een voorbeeld voor de kinderen te zijn. Tevens zijn zij lid van de E.G.Z. Ze draaien tenminste één seizoen mee in dezelfde klas. Onderscheiden worden:

  • Oudste van het kinderwerk; heeft in principe alleen contact met de eindverantwoordelijke kinderwerk en kan aanwezig zijn bij vergaderingen en/of cursussen.
  • Eindverantwoordelijke kinderwerk; houdt toezicht op de verschillende groepen, benadert nieuwe kinderwerkers, plant vergaderingen, trainingsavonden, bijzondere activiteiten, en zit de vergadering voor.
  • Vaste kinderwerkers; draaien met de kinderen 1 keer per 3 à 4 weken crèche of zondagsschool, zijn aanwezig bij vergaderingen, gaan naar trainingsavonden of trainingsdag. Leiden de hulpen op tot evt. nieuwe kinderwerkers. Aanspreekpunt van een groep houdt ook het programma in de gaten.
  • Hulpen; draaien naast een vaste kinderwerker mee met crèche of zondagsschool. Mogen meehelpen in wat ze kunnen en kunnen dit al na gelang het jaar uitbreiden. Hulpen zijn een belangrijk onderdeel van het kinderwerk en zijn dus welkom bij vergaderingen en trainingsavonden. Ze kunnen uitgroeien tot vaste kinderwerker om uiteindelijk zelfstandig een groep te draaien.