De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Ontstaan
De Evangelische Gemeente Zutphen is in 1983 ontstaan vanuit een samengaan van een aantal kleinere (huis)gemeenten en baseert zich op de Beginselverklaring van Missie Nederland.

Gemeenteleiding
De EGZ heeft een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de praktische zaken.
De geestelijke verantwoordelijkheid ligt bij de oudsten. Er zijn drie à vier oudsten-echtparen. Elke oudste heeft enkele specifieke aandachtsgebieden, in de vorm van teams. Hij/zij overlegt met taakgroepleiders/teamleiders over de verdere invulling van de visie en missie van bijvoorbeeld zondagschoolwerk, evangelisatie of pastoraat. Met elkaar wordt er enorm veel werk verzet.
Rob de Boer is de vaste gemeente-opbouwer. Hij houdt zich behalve met gemeente-opbouw ook bezig met missionaire ontwikkelingen. Daarnaast is hij de zorg-coördinator voor pastoraat en diaconaat. Rob is te bereiken per e-mail via de Contactpagina of via 06-21852443.

Financieel
De Evangelische Gemeente Zutphen is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie hier voor de gegevens. Giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het bankrekeningnummer is NL88 RABO 0144758458.

Overeenkomst periodieke giften
Meer aftrek voor je giften aan de EGZ? Dat kan met een schenkingsovereenkomst. Deze kan je invullen als je minimaal 5 jaar een zelfde bedrag aan de EGZ wilt schenken. Met een door de penningmeester ondertekende overeenkomst zijn je giften volledig aftrekbaar, dus ook boven de 10% van de bruto-inkomsten. Alleen de giften die gedaan zijn na ondertekening van de overeenkomst gelden mee. Je kan het pdf bestand van de schenkingsovereenkomst hier downloaden, afdrukken en invullen. Het invullen kan ook al in simpelweg in de pdf zelf, met Acrobat Reader of Microsoft Edge of een soortgelijk programma. Tenslotte ga je dan met de ingevulde overeenkomst naar de penningmeester Gert Douma, die het verder afhandelt. Let op: het formulier hoeft niet naar de Belastingdienst te worden gestuurd!