De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Centrale studie Openbaring les 1

Gespreksvragen bij Openbaring 1

1             Het boek Openbaring is bedoeld als een bemoediging in dreigende omstandigheden. Welke bedreigingen ervaren wij op dit moment? Hoe kan het boek Openbaring ons daarin bemoedigen?

2             Het boek Openbaring doet ook een oproep om trouw aan God te blijven en geen compromissen te sluiten. Wat betekent dat voor ons? Met welke verleidingen tot compromissen worden wij, christenen in de 21e eeuw, geconfronteerd? 

Samen onderzoeken

Bespreek samen verzen in Openbaring 1 die gaan over Jezus Christus. Wat zeggen deze verzen over Jezus Christus?  Helpt het als je deze verzen leest in de context van de teksten in het Oude Testament die erbij genoemd worden? Wat spreekt je dan extra aan?

Blok 1 Openbaring 1:4-8

1:5 Jezus Christus, de betrouwbare Getuige, de eerstgeborene uit de dood, de Heerser over de vorsten van de aarde. Lees daarvoor Psalm 89:20-38, over David. Let speciaal op vers 27-28, (eerstgeborene), vers 37-38 Davids dynastie zal standhouden zoals de maan standhoudt, een getrouwe getuige aan de hemel. Zie voor “getuige” ook Jes. 43:10-13.

Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,.. zie Leviticus 16:14-19 over de taak van de priester om verzoening te bewerken met bloed.

1:6     Zie Exod. 19:5-7. Wat betekende het voor de Israëlieten om een koninkrijk van priesters te zijn? Wat betekent het voor ons dat Jezus een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God zijn Vader? Zie ook Jes. 61:6.

 1:7   Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Hij komt met de wolken: Lees Daniël 7:9-14.

en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Lees Zacharia 12:10-14. Let op de verschillen tussen de tekst in Openbaring en die in Zacharia. Voor de uitdrukking “alle volken (of geslachten) op aarde lees Genesis 12:1-3.

 

Blok 2 Openbaring 1:10-16

Blok 2A Openbaring 1:10-14

Vers 12-13  Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars, en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst.

Wat betekent het dat de Heer wandelt tussen de zeven gouden kandelaars (zie vers 20)?

iemand die eruitzag als een mens. Lees Daniël 7:9-14 en Ezech. 1:26

Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst: Daniël 10:2-14. Blader door naar Daniël 11 en 12. Wat voor een boodschap brengt de man die in Dan. 10 wordt genoemd?

De meeste commentatoren stellen dat het dat Jezus hier een priesterlijk of koninklijk gewaad draagt, wellicht allebei.

Vers 14     Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur.

Lees Daniël 7:9-9-10 en 10:6.

 

Blok 2B Openbaring 1:15-16

Vers 15      Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s.

Lees Daniël 10:6, Ezech. 1:27.

Vers 16     In zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon

 In zijn rechterhand had Hij zeven sterren. Zie Openbaring 1:20, 2:1; 3:1.

en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Lees Jesaja 11:4; 49:2 en daarna Rechters 5:32; Matth. 17:2.

 

Blok 3 Openbaring 1:17-18

Vers 17     Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.

Vergelijk dit vers met Daniël 10:8-20 Wat valt je op? Wat zou Johannes willen zeggen met de parallellen tussen dit vers en Daniël 10?

Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Dan. 8:17-20; Ezech. 1:28.

Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Jes.41:4, 10; 44:2, 6; 48:12-16 (over Kores, die Gods plan zal uitvoeren).

Vers 18     Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

Ik ben degene die leeft. Deut. 32:40; Dan. 4:34; 12:7.

Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Vergelijk dit met Openbaring 1:4 en 8. Wat valt je op?

Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Jesaja 22:22; Mattheus 16:19; Openbaring 3:7. Wat zeggen deze teksten over het gezag van Jezus?