De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Compassie voor gebroken harten

1. Gebroken wereld, gebroken mensen

We leven in een gebroken wereld, in alles is het te zien. In mensen, dieren, de natuur, relaties, de rechtspraak/justitie, de politiek, oorlogen, terrorisme, ziekte, de zondige natuur, de dood, verdriet en pijn. In alles van deze wereld is de gebrokenheid, en het verval, terug te zien en voelen.

Niets of niemand wordt het bespaard, op de één of andere manier hebben we of krijgen we er allemaal mee te maken. Hoe gaan we er mee om? En wat moeten we ermee als gelovigen, kinderen van God? Laten we even kijken naar de Here Jezus, hoe keek hij, en hoe ging Hij ermee om?

Matheus 14:14 (NBG) En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.

Jezus spiegelt hier het hart van de Vader. Immers, wanneer je hem hebt gezien, heb je de Vader gezien en Hij doet niks buiten de Vader om. Zou dat Gods hart zijn naar de hele (gebroken en zondige) Wereld? Met ontferming bewogen worden en in actie komen? Hoe bijzonder om te weten dat God naar deze vervallen, zondige en gebroken wereld op die manier kijkt!

2. Ontgiften van het GIF van zonde en gebrokenheid

Johannes 3:14-17 (Refereert naar een gebeurtenis in het boek Numeri, toen het volk weer rebelleerde tegen God en Mozes en gebeten werden door giftige slangen).
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Hoe bijzonder…God ZIET de nood van de wereld, van echt alle mensen en zijn hart gaat naar ze uit! Ondanks onze rebellie en ongehoorzaamheid heeft Hij de HELE WERELD LIEF en wil Hij uitkomst bieden en ons genezen en herstellen. Hij wil ingrijpen als we het toelaten, door ons hart open te stellen voor Jezus! Wanneer we naar Jezus kijken, zoals het volk moest kijken naar de koperen slang op een stuk hout, en het offer aannemen wat Hij bracht aan het kruis, dan kan er herstel komen en ontvangen we EEUWIG LEVEN, vrij van gebrokenheid. Gods hart voor het gebrokene zien we meermaals bevestigd in Zijn Woord!

3. Gods hart gaat uit naar gebroken harten

Hoe onvoorstelbaar is het om te weten dat: DIE GROTE HOOG VERHEVEN ALMACHTIGE GOD, DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, die alle sterren en de maan op hun plek geplaatst heeft, DIE GOD is begaan met gebroken mensen/harten en wil naar ze om zien! Zonder dat we het kunnen verdienen wil Hij ingrijpen en helpen, zonder aanzien des persoons!

Psalm 34:19
Gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen. (Gebroken harten NBG)

Psalm 147:3
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. (verbrokenen van hart (NBG))

Psalm 51:18-19
U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

DAT IS ONZE GOD!!! Hij voelt zich niet te goed voor ons gebroken mensen!

4. GETUIGENIS – Hoe in mijn persoonlijke gebrokenheid God naar me om zag

Tijdens de laatste ziekenhuisopname/operatie, werd ik echt bijzonder gedragen door het gebed van mensen die voor me op de bres stonden, vooral toen ik in shock ging en een hartstilstand had. Persoonlijk ervoer ik, en anderen hebben dat ook ervaren, echt een strijd in de Hemelse gewesten om mijn leven. Heel eerlijk, ik was gebroken, zag het echt niet meer zitten. Ik was niet meer in staat op dat moment zelf te bidden.

Wat ben ik dankbaar dat juist in dat diepe dal zoveel mensen voor mij hebben gebeden, het heeft me echt gedragen en kracht gegeven. Als baby had ik al mijn eerste openhartoperatie en in die tijd hadden mijn ouders, los van elkaar, het volgende vers door de Geest ingegeven gekregen:

Johannes 11:4 Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’

Ten eerste, dat bijbelgedeelte is tot nu toe waar gebleken, ik heb ondertussen al 4 open hartoperaties ondergaan en heb echt al meerdere keren ter nauwe dood op het randje van sterven gezeten. Ook al is het misschien nog niet in alles zichtbaar in het natuurlijke, ik sta op de belofte die God heeft gedaan aan mijn ouders over mijn leven. Ook blijf ik me er in gebed naar uitstrekken. Samuel betekent ‘God hoort/verhoort’ Wel bijzonder…alsof God mij er met mijn naam altijd aan wil herinneren. Ook het volgende bijbelgedeelte bevestigd dat God echt naar ons gebed luistert!

1 Johannes 5:14
‘Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.’

5. Wij zijn het lichaam van Christus

Nu we weten hoe Gods hart uitgaat naar de gebrokenen van hart, de lijdende mensen en dat GOD onze gebeden wil horen en verhoren. Wat doen we daarmee als gemeente? Wij, als lichaam van Christus, zijn immers zijn handen en voeten! Hier een mooi praktisch waargebeurd voorbeeld:

Markus 2:1-12 (NBG)
En na enkele dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde dat Hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de verlamde lag, neer. En toen Jezus hun geloof zag , zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien!

Hier is een verlamde, die zelf niet meer naar Jezus toe kan gaan, de lamme is afhankelijk van zijn vrienden die bereid zijn dat te doen, en willen zich voor hem inzetten. Misschien had hij er zelf geen geloof voor, dat lezen we overigens niet terug hoor, maar het mooie is dat we hier lezen dat het zijn vrienden zijn die Geloof hebben voor zijn genezing (zie vers 5), waarop Jezus op basis van hun geloof de lamme vergeeft en geneest!

Zo mogen wij als gemeente ook mensen BIJ JEZUS BRENGEN, op elke manier mogelijk, door voor ze te bidden, door naar ze om te zien, te helpen en geloof te hebben voor HEN, ZELFS wanneer die mensen dat zelf misschien helemaal niet hebben. Gods hart gaat naar ze uit en Hij wil niets liever dan ingrijpen in hun levens.

6. (AAN DE MENSEN DIE GEBROKEN ZIJN) VESTIG JE HOOP OP GOD!

Klaagliederen 3:22-24 (NBG) Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op , elke morgen zijn zij nieuw , groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen .

– GUNSTBEWIJZEN: Ten eerste, het is pure GENADE, we kunnen het niet verdienen.
– BARMHARTIGHEDEN: (NBV: ontferming) in diverse Engelse vertalingen staat daar Compassions, geen passieve liefde, maar zorgende, uitreikende, tegemoetkomende liefde, en er gelijk achteraan staat, het houdt NOOIT op! Er is geen einde aan!
– ELKE MORGEN IS ZIJN LIEFDE ALS NIEUW! Bij nieuw staat in de grondtekst het Hebreeuwse woord: חָדָשׁ hậd âš – wat o.a. letterlijk betekend VERS. En het broodje van gisteren is vandaag niet vers meer 😉

In deze wereld waar we veel met ontrouw te maken hebben, GODS TROUW IS GROOT, Je kunt echt van HEM op aan! VESTIG JE HOOP OP HEM, KIJK NAAR JEZUS.

Romeinen 5:5-6 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.