De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

De Geest van de waarheid

Preek Pinksteren 2020

Scroll down for the English Translation

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. Johannes 14: 15-21

Het is pinksteren. We vieren dat de Heer zijn Heilige Geest heeft gegeven. Dat is iets om onmetelijk dankbaar voor te zijn. We hebben zoveel te danken aan het werk van de Heilige Geest in ons leven. En toch, in mijn dagelijkse leven ervaar ik zijn aanwezigheid vaak niet en voel ik me tekort schieten. Wat hebben we nodig dat we zeker zijn van de aanwezigheid van de Geest van God in ons leven, elke dag. Daarom wil ik vandaag stilstaan bj de verzen die zojuist zijn voorgelezen.

Het is de avond voordat Jezus zal sterven aan het kruis. Jezus was met zijn leerlingen beijeen voor e pesachmaaltijd. Wat moet het voor de Heer geweest zijn: Hij zal lijden, de zonden van de leerlingen en van ons allemaal op zich nemen, Hij zal na drie dagen opstaan en naar zijn Vader gaan. Het zal nooit meer zijn zoals het geweest is. Het was die avond in een bepaald opzicht een afscheid. Hij wil hen nog zoveel op het hart drukken. Alles wat echt belangrijk is vertellen. En op die avond spreekt de Heer over de komst van de Geest

Vers 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.

De zekerheid dat de Geest is gekomen.

Jezus zegt dat Hij zelf, de Zoon van God, zijn Vader gevraagd heeft om de Geest te geven aan zijn leerlingen, en ook aan jou en mij. Wat een zekerheid is dat dat je de Geest ontvangen heerft. De Vader verhoort zijn Zoon altijd (Joh. 11:42).

Hij is gekomen als de Helper

Jezus heeft al die drie jaar over hen gewaakt, hen geleerd, begeleid. Nu zegt Hij dat Hij een andere pleitbezorger zal geven. Dat woord pleitbezorger werd in de oudheid gebruikt voor iemand die je bij je roept als je hulp, ondersteuning en raad nodig hebt. Het werd vaak gebruikt voor iemand die een ander juridisch bijstaat, raad geeft, voor iemand opkomt. Wat is het een geruststeling als je in zo’n geval iemand hebt die je echt bijstaat. Wij hebben de ervaring van een huurconflict met de verhuurder van het huis waar we woonden. We voelden ons enorm onder druk gezet door de verhuurders. Wat een rust bracht het toen een jurist vande Woonbond ons ging bijstaan, brieven voor ons schreef, ons advies gaf, ons gerust stelde, kortom die ons ondersteunde. En ander voorbeeld voor mij is mijn hulpeloosheid als het technische of digitale problemen betreft. Wat heerlijk als er iemand is die je helpt en er verstand van heeft. Zo is de Heilige Geest elke dag onze Helper en Ondersteuner, onze Raadgever,  in alle aspecten van ons leven.

Hij is gekomen om te blijven!

In deze tekst staat dat Hij altijd bij je blijft, er staat zelfs letterlijk: tot in eeuwigheid. Ook in de eeuwigheid zal de Heilige Geest bij je blijven.

Hij is de Geest van de waarheid: de Geest die je naar de waarheid toe leidt. Mijn eerst ervaring met de Heilige Geest, hoewel ik dat toen helemaal niet besefte, was dat Hij mijn ogen opende voor de waarheid dat Jezus echt voor mij gestorven was en mijn zonden werkelijk allemaal had weggedaan aan het kruis. Theoretisch wist ik het wel maar toen het nog een keer aan mij werd uitgelegd opende Hij mijn ogen in ging ik het echt zien. Hij leidde mij naar de waarheid.

  1. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

De Heilige Geest woont in ons. Voortdurend. De gebruikte tijd in het Grieks drukt uit dat Hij voortdurend in ons woont en blijft. Dat is dus niet afhankelijk van je gevoel, en je omstandigheden in je leven. Dat is nu ook in deze onzekere corona tijd.

Hij is gekomen om je een te maken met de opgestane Heer

  1. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

De leerlingen voelen zich hulpeloos achterblijven nu Jezus hen vertelt dat Hij bij hen weg zal gaan. Dat is precies het kenmerk van een wees. Zonder ouders, zonder bescherming, hulpeloos. Maar de Heer zegt dat Hij ons niet hulpeloos achterlaat.

Want dat de Geest bij en in de leerlingen komt is hetzelfde als dat Jezus komt. De Geest is zo een met de opgestane Heer dat de Heer Jezus in je woont nu de Geest in je woont. Nu de Heilige Geest er is is de Heer veel dichterbij dan Hij ooit bij de leerlingen is geweest. Hij woont nu in ieder van ons.

19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.

Jezus belooft zijn leerlingen dat, al zal Hij niet meer gezien worden door de wereld, de leerlingen Hem wel zullen zien. Want Hij is opgestaan uit de dood en Hij leeft. Als je de Heer kent als jouw Redder en Heer, dan  heeft de Heilige Geest je levend gemaakt, samen met de opgestane Heer. Hij opent je innerlijke ogen om teHem te kennen en Hem te zien. Dit is mijn gebed voor mijn geliefden: Heer, wilt u geven dat zij U gaan zien, als ze uw woord lezen, als ze bidden, als ze zingen en naar muziek luisteren, als ze uw woord horen. De Heilige Geest laat ons de de opgestane Heer zien. Leven is zien!

20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

En wat laat de Geest je dan zien? Dat je onlosmakelijk verbonden bent met de Drie-enige God. Wat zijn de Vader en de Zoon volmaakt één. De Vader ziet de Zoon en  houdt zoveel van de Zoon, is zo blij met de Zoon, ik zou het woord verrukking hier willen noemen. Omgekeerd is de Zoon volkomen een met de Vader, en Hij houdt van de Vader en is zo blij met de Vader. En zoals de Vader en de Zoon een zijn is de Here Jezus dat met jou en jij met de opgestane Heer. Het is de Heilige Geest die die eenheid tot stand heeft gebracht en elke dag werkelijkheid wil maken. En door de Geest roep je uit tegen God: Abba, Vader. Die Geest geeft jhou de zekerheid dat je een kind van God bent.

Hij is gekomen om je te leren van de Heer te houden

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.

De Heilige Geest geeft je liefde voor de Heer. En de Heer liefhebben betekent dat je doet wat Hij zegt. Hij is je Heer. En wat zegt Hij? Zijn grootste gebod is dat wij liefhebben. Dat we van de Heer houden en dat we van elkaar houden.  En we hebben ook in de coronatijd elke dag de kans om lief te hebben en dat handen en voeten te geven. Er is nu meer liefde nodig dan ooit. En we kunnen dat omdat we die liefde van de Vader en de Zoon ontvangen door de Heilige Geest.

Zegen

Vers 27. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Whit Sunday 2020

15 “If you love me, keep my commands. 16 And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever— 17 the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be[c] in you. 18 I will not leave you as orphans; I will come to you. 19 Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. 20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 21 Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them.” John 14:15-21

It is Whitsuntide. We celebrate that the Lord has given His Holy Spirit. That is something to be immeasurably grateful for. We owe so much to the work of the Holy Spirit in our lives. And yet, in my daily life, I often do not experience his presence and feel inadequate. How we need to be sure of the presence of the Spirit of God in our lives every day. Therefore, today I would like to dwell on the verses that have just been read.

It is the evening before Jesus will die on the cross. Jesus is together with his disciples for the Passover meal. This evening must have been extremely important for the Lord: He will suffer, bear the sins of the disciples and all of us, He will rise after three days and go to his Father. It will never be the way it was. It was a goodbye that night, in a way. He still wants to impress on them so much . Tell everything that is really important. And that evening the Lord speaks about the coming of the Spirit

Verse 16 . 16 And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever— 17 the Spirit of truth. 

The Certainty That the Spirit Has Come.

Jesus says that He himself, the Son of God, has asked His Father to give the Spirit to His disciples, as well as to you and me. What a certainty that you have received the Spirit. The Father always answers His Son (John 11:42).

He Has Come As the Helper

All those three years Jesus watched over them, taught them, guided them. Now He says He will give another advocate. That word advocate was used in ancient times for someone whom you called when you needed help, support, and counsel. It was often used for someone who assists in legal matter,  who advises, or looks after someone else’s interests. How reassuring it is to have someone who really assists you in such a case. We have the experience of a rental conflict with the landlords of the house where we lived. We felt tremendously pressured by the landlords. What peace it brought when a lawyer from the Woonbond assisted us, wrote letters for us, gave us advice, reassured us, in short, who supported us. Another example for me is my helplessness when it comes to technical or digital issues. How wonderful if there is someone who helps you and understands it. Thus the Holy Spirit is our Helper and Supporter, our Counselor, in all aspects of our lives every day.

He Has Come to Stay!

In this text it says that He will always stay with you, it even says literally: forever. The Holy Spirit will remain with you forever.

He is the Spirit of truth: the Spirit that leads you to the truth. My first experience with the Holy Spirit, although I didn’t realize it at all, was that He opened my eyes to the truth that Jesus really died for me and really got rid of all my sins on the cross. Theoretically I knew but when it was explained to me again He opened my eyes , and I really saw it. He led me to the truth.

  1. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be[c]in you.

The Holy Spirit dwells in us. Constantly. The time used in Greek expresses that He lives and stays in us constantly. That does not depend on your feelings and your circumstances in your life. That is now also in this uncertain corona time.

He Has Come to Unite You with the Risen Lord

18 I will not leave you as orphans; I will come to you. 

The disciples feel helplessly left behind as Jesus tells them that He will leave them. That is exactly the mark of an orphan. Without parents, without protection, helpless. But the Lord says He doesn’t leave us helpless.

The Spirit coming to and in the disciples is the same as Jesus coming to them. The Spirit is so perfectly one with the risen Lord that the Lord Jesus lives in you now that the Spirit lives in you. Now that the Holy Spirit is there, the Lord is much closer than He has ever been to the disciples. He now lives in each of us.

19 Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. 

Jesus promises his disciples that although He will no longer be seen by the world, the disciples will see Him. For He has risen from the dead and He lives. If you know the Lord as your Savior and Lord, then the Holy Spirit has quickened you, and you live, along with the risen Lord. He opens your inner eyes to know Him and see Him. This is my prayer for my beloved: Lord, will you grant that they see You, when they read your word, when they pray, when they sing and listen to music, when they hear your word. The Holy Spirit shows us the risen Lord. Living is seeing!

20 On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 

And then what does the Spirit show you? That you are inextricably linked to the Triune God. How perfectly the Father and the Son are one. The Father sees the Son and loves the Son so much, is so happy with the Son, I would like to mention the word delight here. Conversely, the Son is completely one with the Father, and He loves the Father and is so happy with the Father. And just as the Father and the Son are one, the Lord Jesus is with you and you with the risen Lord. It is the Holy Spirit who has brought about that unity and wants to make it real every day. And by the Spirit you cry out to God: Abba, Father. That Spirit gives you the assurance that you are a child of God.

He Has Come to Teach You to Love the Lord

21 Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them.”

The Holy Spirit gives you love for the Lord. And loving the Lord means doing what He says. He is your Lord. And what does He say? His greatest commandment is that we love. That we love the Lord and that we love each other. And we also have the opportunity to love and give it hands and feet every day during corona times. More love is needed now than ever. And we can because we receive that love from the Father and the Son through the Holy Ghost.

Blessing

27 Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.