De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Een psalm voor onderweg

Goedemorgen gemeente,
Vandaag geen preek vanuit de kerk of opgenomen bij iemand thuis, maar een preek in de buitenlucht. Met op de achtergrond een kleine kudde schapen wil ik met jullie een bekende psalm lezen.
Psalm 23: de Heer is mijn herder.

Een hele bekende psalm. Maar misschien juist vandaag heb je dat nodig: ter bemoediging. Maar het is ook een psalm voor onderweg. We zijn onderweg: naar een nieuw normaal. Hoe gaat dat er uit zien? Wat betekent het voor ons, als persoon en als kerk? Want dat nieuwe normaal, op anderhalve meter afstand is juist voor ons als christenen abnormaal.

Laten we maar lezen:
Vers 1: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Maar misschien denk je wel op dit moment: mij ontbreekt het aan zoveel. Door de corona: aan contacten, aan samenzijn. Mij ontbreekt het aan gezondheid, aan geld. Het kan je aan zoveel ontbreken.
Maar het komt aan op geloof. Geloof in wat staat in vers 2 en 3: Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, Hij voert mij aan rustige wateren.. Als je hier op deze locatie om je heen kijkt zie je zulke grazige weiden en rustige wateren. Geloof dat God er in elke omstandigheid bij is. God is het die onze ziel verkwikt.

En het waarom wordt verder in vers 3 uitgelegd. Rechte sporen: ontstaan doordat iemand je is voorgegaan. In ons geval is Jezus ons voorgegaan op de weg. En dat spoor leidt volgens vers 4 van de psalm ook door een donker dal. Maar wel er DOOR heen. Want Jezus leidt ons: met zijn stok, ter bescherming van de schapen. En met zijn staf: om ons er doorheen de weg te laten zien.

Het vooruitzicht van de psalm, en daarom een goede psalm voor onderweg, is het eindpunt: het doel.
Vers 5 vertelt over dat einddoel. Door het dal, over het rechte spoor. Een maaltijd; een feestmaaltijd met overvloeiende bekers!

En door het volgen van Jezus zullen heil en goedertierenheid ons volgen. Niet voor ons uitgaan, maar ons volgen. Gezegend worden om tot zegen te zijn. Voor eeuwig in het huis van de Heer. Aan Zijn tafel.

Ik sluit af met de belofte die Jezus ons doet in Johannes 14: 2-3:”In het het huis van Mijn Vader zijn vele woningen- anders zou Ik het u gezegd hebben- want Ik ga heen om u een plaats te bereiden; en wanneer Ik ben heengegaan en u een plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”.

Met die belofte mogen we als schapen Hem volgen.
Gods zegen!