De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

De Evangelische Gemeente Zutphen houdt zich bezig met zending, geheel volgens het zendingsbevel zoals dat o.a. verwoord is in Matth. 28: 19-20: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dit bevel is ook voor ons in de 21e eeuw bedoeld. In Matth. 24: 14 staat: Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Onder zending verstaan wij, als zendingscommissie, elke bijdrage ter vervulling van de opdracht tot verkondiging van het evangelie van Jezus Christus buiten Nederland. Daarbij hoort naast de verkondiging van het Woord in veel gevallen ook praktische hulpverlening. De nadruk ligt echter op het eerste. Binnen onze gemeente houdt de Zendingscommissie zich bezig met het zendingsbeleid. Dit laatste houdt o.m. in dat we willen werken volgens duidelijk omschreven doelstellingen. Dit om o.a. te voorkomen dat belangrijke beslissingen op louter emotionele of op onjuiste gronden worden genomen. Verder is ons doel te zorgen voor continuïteit in en ontwikkeling van het zendingswerk.

De Zendingscommissie wil een verbinding zijn tussen gemeente enerzijds en zendelingen en zendingsorganisaties anderzijds. Zo proberen wij een visie op zending te ontwikkelen. Daarbij streven we naar een zo praktisch mogelijk zendingswerk, dicht bij de Bijbel. Verder proberen we de gemeente op het terrein van zending te inspireren (zendingseducatie). We trachten gebed in de gemeente te stimuleren, en wel voor de zending in het algemeen, maar ook voor ‘onze’ zendelingen in het bijzonder. Verder, ook belangrijk, adviseren we de gemeente om te komen tot een zo goed mogelijke verdeling van de zendingsfinanciën.

Maandelijks is er op donderdagavond een Missionaire Bidstond. Voor iedereen die zich geroepen voelt de Wapenrusting van God aan te doen en samen te strijden voor de opdracht, en onze broeders en zusters te steunen waar ook in de wereld. Voor data zie de Agenda.

De EGZ weet zich verbonden met een aantal missionaire organisaties die in Zutphen werken.

Wil je meer weten over zending zoals de Evangelische Gemeente Zutphen dat voorstaat, dan kan dat via e-mail op de Contactpagina.